Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Ngày hội Về Nguồn – Lễ Giỗ Đấng Sáng Lập, Đức Cha Allys Lý lần thứ 74

Chủ nhật - 02/05/2010 00:44
CSC - Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm vùng Sàigòn và Tu Viện Thánh Tâm Thị Nghè đã cùng nhau cử hành ngày hội về nguồn, tưởng niệm Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys Lý, Đấng Sáng Lập hai Hội Dòng “chị - em”, trong Năm Thánh hồng ân mừng 90 năm Thành lập Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (08.09.1920/2010).
Ngày hội Về Nguồn – Lễ Giỗ Đấng Sáng Lập, Đức Cha Allys Lý lần thứ 74


Chiều ngày 29.04.2010, “các em” CĐ. Thánh Tâm Thị Nghè vui mừng về với “quí chị” Con Đức Mẹ Vô Nhiễm vùng Sàigòn tại quận Thủ Đức, Sàigòn. Tham dự ngày hội Về Nguồn hôm nay còn có “các cháu” CĐ. Mân Côi Trung Linh - Hàng Xanh. Thật ra, ngày lễ giỗ chính thức của Đức Cha Tổ Phụ là ngày 23.04, song để cho thuận tiện cho việc tổ chức năm nay nên Lễ Giỗ được tổ chức ngày 29.04.2010.

Ngày Hội Về Nguồn này là đỉnh cao của “Tháng Tổ Phụ”. Trong tháng 4, cùng với quí chị, các em Thánh Tâm Thị Nghè chung một tấm lòng dâng lên Đức Cha Tổ Phụ những suy tư học hỏi và cầu nguyện cùng với Đức Cha nhằm đào sâu Ơn gọi Yêu mến của Đấng Sáng Lập.

Chương trình của Ngày Hội Về Nguồn gồm các phần :

            I. Khởi động : Khắp Năm Châu (múa cử điệu)

                        Tuyên bố lý do ngày hội : chị đặc trách vùng Sàigòn, M. Trần Thị Hưởng

                                    Hôm nay nhân ngày Giỗ lần thứ 74 của Đức Cha Tổ Phụ Eugène Marie Joseph Allys, trong tình chị - em, con – cháu gắn bó keo sơn với cội nguồn, chúng ta tụ họp nơi đây với hết tâm tình tri ân cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria Vô Nhiễm đã làm những việc kỳ diệu cho Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm trong suốt 90 năm qua và cho Hội Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu suốt thời gian 85 năm hồng ân sống Đặc Sủng Yêu Mến.

                        Qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, Đức Cha Tổ Phụ đã dày công cưu mang, sinh thành dưỡng dục trong hy sinh gian khổ để Dòng chị và Dòng em có mặt trên mảnh đất Giáo phận Huế với Ơn Gọi Yêu Mến và còn tồn tại, phát triển mãi trên quê hương Việt Nam thân yêu.

                        Tạ ơn, ghi ơn Đức Cha Tổ Phụ. Đoàn Con quyết tâm tiến bước theo gương Cha.

            II. Kinh Chúa Thánh Thần

            III. Lắng nghe Lời Chúa : 1Cr 16,23-24

            IV. Tưởng niệm Đấng Sáng Lập:

                        1. Lời tâm tình dâng hương:

Trong tâm tình Tri ân cảm tạ tình thương Chúa từ thuở muoân ñôøi ñaõ laøm nhöõng ñieàu kyø dieäu cho Hoäi Doøng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm suoát thời gian 90 năm qua, chúng con cùng hieäp nhau tröôùc toân nhan Chúa, chieâm ngaém cuộc đời của Đức Cha Eugène Marie Joseph ALLYS Lý,  Đấng Sáng Lập Dòng CĐMVN và Dòng Thánh Tâm, nhân ngày giỗ lần thứ 74 của Đức Cha, trong tình chem gắn bó, bởi lẻ cùng chung một cội nguồn, chúng con cùng ca ngôïi tình thöông lôùn lao cuûa Đức Cha  trong mồ hôi nước mắt đã dày công khai sinh, nuôi dưỡng và giữ gìn hai Hội Dòng qua bao nhiêu thăng trầm  trong lòch söû, được có mặt trên mảnh đất Giáo Phận Huế, được tồn tại và phát triển cho đến ngày nay trên quê hương VN và một số cộng đoàn ở nước ngoài .

Tạ ơn Chúa, vì Thánh Thần Chúa đã lôi kéo Đức Cha Eugène Maria Joseph ALLYS Lý bằng Đặc sủng YÊU MẾN, đã  thoâi thuùc Đức Cha luoân canh caùnh beân loøng noãi öu tö veà lôùp treû caàn ñöôïc giaùo duïc trong ñöùc tin vaø thaêng tieán veà vaên hoùa, ñaùp öùng caùc nhu caàu caáp thieát cuûa xaõ hoäi qua moïi thôøi. Với trái tim yêu thương của một Vị mục tử nhân lành, Đức Cha mong muốn lập một Dòng Nữ, và sau đó là một Dòng Nam  để dạy dỗ giáo dục thanh thiếu niên nam nữ, giúp các Cha sở tại các trường giáo xứ. Quyết tâm đó đã giục giã Đức Cha can đảm Sáng Lập hai Hội Dòng:  Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm  khai sinh ngày 08.9.1920 và Dòng Thánh Tâm ngày 09.10.1925 mà Ngài gọi đó là trường sư phạm bản quốc. 

“Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ, những công đức đạo hạnh của các ngài tiếp tục được đoàn con lưu truyền hậu thế đến ngàn năm, nhờ các ngài, con cháu cũng sẽ một mực trung thành với giao ước”. Vâng, muôn đời xin dâng lời ngợi ca, vì quả thật chính qua Đức Cha mà Thiên Chúa đã hình thành nên ơn gọi và gìn giữ mỗi người chúng con sống trung thành. Vaâng, Hai Hoäi Doøng chuùng con mãi maõi töôûng nhôù coâng ôn sinh thaønh - döôõng duïc và chăm sóc vun tưới cuûa Ñaáng Toå Phụ, vẫn tiếp tục đồng hành với hai Hội Dòng chúng con  cho đến hôm nay.

Hai Hoäi Doøng chuùng con nhìn laïi hoa thôm quaû ngoït: Dòng  CĐMVN vôùi 90 naêm, Doøng Thaùnh Taâm vôùi 85 naêm hoàng aân daït daøo ñeå caûm meán tri aân tình thöông bao la cuûa Thiên Chúa vaø söï phuø trôï cuûa Meï Voâ Nhieãm, ghi ôn Đức Cha và caùc baäc tieàn boái, trong taâm tình con thaûo, chuùng con  thaønh kính tri aân, kính caån nghieâng mình tröôùc anh linh của Đấng Sáng Lập, của nhöõng baäc tieàn boái ñaõ khuaát boùng, muoân thuôû nhôù ôn “Uống nước nhớ nguồn. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

Vi tâm tình thảo hiếu của con thơ ôn nhớ, đào sâu, loan truyền sự nghiệp, đức hạnh và chân dung tinh thần  của Vị cha chung voâ cuøng kính yeâu, chúng con từ bậc cao niên đến em nhỏ sẽ kể lại những cảm nghiệm riêng tư sống động mà chúng con đã chiêm ngắm trong tháng nầy, ước gì trái tim mục tử luôn YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI của Đức Cha sẽ mãi mãi là động lực thôi thúc anh chị em chúng con, sống và thấm nhuần Linh Đạo, Sứ Mạng và Đặc Sủng của Đức Cha để lại cho mỗi Hội Dòng chúng con, nhờ đó mỗi người trong năm Thánh Toàn xá nầy được Chúa Thánh Thần đổi mới. Chúng con đoan nguyện luôn mãi trung thành trong việc  bảo toàn, phát huy gia sản quý báu mà Đấng Sáng Lập đã dày công vun đắp,  bằng chính những  nỗ lực sám hối, hòa giải, canh tân giao ước tình yêu, và đời sống thánh thiện  của mình.

Hòa với tâm tình tạ ơn của Triều Thần thiên quốc trên trời,  cùng hồn thiêng Đức Cha và các bậc anh linh tiền bối, cùng chung với toàn thể anh chị em trong các Hội dòng, chúng con cất vang tiếng ngợi khen Cha trên trời. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha khả ái, Đấng nguồn mọi phúc lộc, giàu lòng xót thương, chúc lành và thánh hóa giờ Tưởng niệm nầy của chúng con.

 

2. Dâng hương : gồm 10 đại diện hai Hội Dòng

3. Hát Vũ  : “Ơn Cha”

4. Chiếu Slides về cuộc đời của Đức Cha Tổ Phụ : 40 phút

5. Hát “ Hiệp nhau nơi đây”

6. Chia sẻ “Ơn gọi Yêu mến”

            V. Lời nguyện chung (tự phát)

                        * Cầu nguyện cho Giáo Hội Giáo Phận : Thánh Tâm

                        * Cầu nguyện cho hai Hội Dòng : Vô Nhiễm

                        * Cầu nguyện cho Thân nhân, Ân nhân : Thánh Tâm

                        * Cầu nguyện cho anh chị em đau khổ : Vô Nhiễm

            VI. Lời nguyện kết – Kinh Magnificat (Latinh)

 Tiếp tục tinh thần Ngày Hội Về Nguồn là bữa cơm thân mật huynh đệ tại sân đài Đức Mẹ. Kết thúc ngày hội hôm nay lúc 8h30 tối, mỗi người con cái Đức Cha đều tự hào về một người Cha đã sống trọn vẹn “Ơn gọi yêu mến”; và càng tự hào bao nhiêu thì nguyện ước tiếp bước người Cha thôi thúc bấy nhiêu.

(Xem hình ảnh trong phần Hình ảnh)                                                                                          

 

 

 

Tác giả bài viết: PX.Lê Văn Cường

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin mới
Bài đọc nhiều