Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Ban truyền thông

Phụ trách về truyền thông của Dòng Thánh Tâm

Điện thoại: 0543825048

Email: bantruyenthongdtt@gmail.com

Bề trên và Nhà dòng

Điện thoại: 0543825048

Email: dongthanhtam@gmail.com

Phụ trách Ơn gọi

Điện thoại: 0543825048

Email: duongcodo@gmail.com

Liên hệ
Mã bảo mật