Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Lịch phụng vụ tháng 6 năm 2016

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý cầu nguyện : Cầu cho huỷ bỏ buôn bán vũ khí : Xin cho những nhà lãng đạo các quốc gia biết dùng biện pháp hữu hiệu để chấm dứt việc buôn bán vũ khí, nguyên nhân tạo nên biết bao nạn nhân vô tội.
01/06 Đ  Thứ Năm đầu tháng. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ.
       Cv 22,30 ;23,6-11 ; Ga 17,20-26.
07/05
02 Tr  Thứ Sáu Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ).
       Cv 25,13b-21 ; Ga 21,15-19
08
03 Đ  Thứ Bảy dầu tháng. Thánh CarôlôLvvanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.
       Cv 28,16-20.30-31 ; Ga 21,20-25.
Chiều :Lễ Vong Chúa Thánh Thần Hiện Xuống  (Đ). St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.l6-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5); Rm 8,22-27 ; Ga 7,37-39.
09
04 Đ   Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
     Cv 2,1-11 ; 1 Cr 12,3b-7.12-13 ; Ga 20,19-23. Đọc hay hát Ca tiếp liên.
10
05 Đ   Thứ Hai.Tuần IX Thường Niên. Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Thánh vinh tuần I
      Tb 1,3 ; 2,la-8 ; Mc 12,1-12.
11
06 X      Thứ Ba. Thánh Norbertô, giám muc (Tr).
        Tb 2,9-14 ; Mc 12,13-17.
12
07 X      Thứ Tư.
        Tb 3,l-lla.l6-17a ; Mc 12,18- 27.
13
08 X       Thứ Năm.
      Tb 6,10-11 ; 7,1.9-17 ; 8,4-9 • Mc 12,28b-34.
14
09 X      Thứ Sáu. Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
       Tb 11,5-17 ; Mc 12,35- 37.
15
10 X       Thứ Bảy.
      Tb 12,1.5-15.20 ; Mc 12,38- 44.
16
11 Tr      Chúa Nhật X Thường Niên. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
        Xh 34,4b-6.8- 9 ; 2 Cr 13,11-13 ; Ga 3,16-18. (Không cử hành lễ thánh Bamaba, tông đồ).
17
12      Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II.
        2 Cr 1,1-7 ; Mt 5,1-12
18
13 Tr    Thứ Ba. Thánh Antôn Padôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
        2 Cr 1,18-22 ; Mt 5,13-16.
19
14 X      Thứ Tư.
       2 Cr 3,4-11 ; Mt 5,17-19.
20
15 X       Thứ Năm.
      2 Cr 3,15-4,1.3-6 ; Mt 5,20- 26.
21
16 X       Thứ Sáu.
       2 Cr 4,7-15 ; Mt 5,27-32.
22
17 X      Thứ Bảy.
       2 Cr 5,14-21 ; Mt 5,33-37
23
18 Tr     Chúa Nhật XI Thường Niên Mình Và Máu Chúa Kitô . Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
       Đnl 8,2-3.14b-16a ; 1 Cr 10,16-17 ; Ga 6,51-58.
24
19 X     Thứ HaI.Thánh vịnh III.Thánh Rômulđô, viện phụ (Tr)         2Cr6,1-10; MT 5,38-42 25
20 X      Thứ Ba.
        2 Cr 8,1-9 ; Mt 5,43-48.
26
21 Tr      Thứ Tư. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ.
       2 Cr 9,6-11 ; Mt 6,1-6.16-18.
27
22 X   Thứ Năm. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (TrThánh Gioan Fisher, giám mục tử đạo, và thánh Tôma More, tử đạo (Đ).
      2 Cr 11,1-11 ; Mt 6,7-15
28
23 X     Thứ Sáu. Thánh tâm Chúa GiêSu. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục.
        Đnl 7,6-11; 1 Ga 4,7-16 ; Mt 11,25-30.
     (Chiều : Không cử hành lễ Vọng Sinh
Nhật thánh Gioan Tẩy Giả).
29
24 Tr     Thứ Bảy. Sinh Nhật Thánh GioanTẩy Giả. Lễ trọng.       
        Is 49,1-6 ; Cv 13,22-26 ; Lc 1,57-66.80.
(Không  cử hành 11 Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ)
01/6
25 X      Chúa Nhật XII Thường Niên.  Thánh vịnh IV.
        Gr 20,10-13; I Rm 5,12-15 ; Mt 10, 26-33.
02
26 X      Thứ Hai.  
         St 12,1-9 ; Mt 7,1-5.
03
27 X    Thứ Ba. Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
        St 13,2.5-18 ; Mt 7, 6.12-14.
04
28 Đ       Thứ Tư. Thánh Irênê, giám mục, tử dạo. Lễ nhớ.
         St 15,1-12.17-18 ; Mt 7,15-20
    Chiều : LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TỒNG Đồ (Đ).
         Cv 3,1-10 ; GI 1,11-20 ; Ga 21,15-19
05
29 Đ      Thứ Năm. Thánh PhêRô Và Thánh Phao lô Tông Đồ  lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
         Cv 12,1-11 ; 2 Tm 476-8.17-18 ; Mt 16,
13-19.
 
06
30 X   Thứ Sáu. Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ). 
 
       St 17,1.9-10. 15-22 ; Mt 8,1-4
07