Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Đệ Tử Viện

Hiến Pháp Dòng Thánh Tâm nói về Đệ Tử Viện từ số 93-94.

Đệ Tử Viện

56. Mục đích của giai đoạn này là giúp ứng sinh tìm hiểu ơn gọi tận hiến nói chung và đời sống tu trì trong Dòng Thánh Tâm nói riêng.
 
    § I.  Đệ Tử Viện tạo điều kiện thuận tiện cho đệ tử để lắng nghe tiếng Chúa và tự do đáp lại. Các đệ tử sẽ được tập trung huấn luyện tại Đệ Tử Viện, dưới sự hướng dẫn của Giám đốc.
 
    § II. Khi không thể tập trung huấn luyện, có thể cho phép các ứng sinh sống ngoại trú, và thường xuyên liên hệ với Cộng đoàn hoặc sở  gần nhất.
 
Chúa Hài Đồng, Bổn mạng Đệ Tử Viện
Chúa Hài Đồng, Bổn mạng Đệ Tử Viện
57. Thời gian huấn luyện trong Đệ Tử Viện tối thiểu là sáu tháng, kể cả các ứng sinh tìm hiểu tại các cơ sở Dòng ngoài Đệ Tử Viện. Ban Giám đốc Đệ tử viện tuyển chọn những anh em đủ điều kiện vào giai đoạn Thỉnh Viện.
 
 
de tu 2011 2013
Ban giám đốc và Đoàn Đệ Tử niên khóa 2011-2012


 

  Ý kiến bạn đọc